آقای امریکا! اکبر گنجی را از کشورتان بیرون کنید! ف. م. سخن

سایت گویا – تا چندی پیش، گیر دادن اکبر گنجی، به ترامپ و دولت او بود. این مخالفت هیستریک را می شد در چهارچوب دمکراسی امریکا به نوعی ماستمالی کرد. ویدئوی امروز گنجی را که دیدم، مشاهده کردم که مخالفت

بیشتر بخوانید