عربده کشی نسل بی شرم

از زمانی که یادم میاد افرادی نظیر منصور فرهنگ و احمد سلامتیان و امثالهم پای ثابت رسانه های فارسی زبان خارج کشور بوده و هستند و همواره هم در طرف نادرست وقایع قرار داشته اند. همیشه حرفهایی علیه مردم ایران

بیشتر بخوانید