زندگی ما و زندگی بعضی ها

من  از  آدمهایی که مرتب ورد زبان شان تخریب اپوزیسیون است بدم میاد. البته نه بخاطر اینکه مخالفان رژیم بی نقص و بی ایرادند بلکه یقین دارم کسانی که اینگونه تیشه به ریشه براندازها و مخالفان رژیم می زنند همه

بیشتر بخوانید