پنجاه و هفتی های طلبکار

چهار ماه پیش بر این باور بودم که تا نسل طلبکار پنجاه و هفتی در قید حیات هستند هیچ امیدی به اتحاد و همبستگی در بین اپوزیسیون نیست و از جمهوری اسلامی نمیتوان گذر کرد و یک حکومت دمکراتیک را

بیشتر بخوانید