مجتهدی که از طریق رودخانه تایمز لندن حاجتش برآورده شد!

وقتی ایت الله العظمی گلپایگانی کسالت داشتند و برای درمان به لندن تشریف برده بودند، یکی از افرادی که ایشان را همراهی میکرد، مرحوم آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی بود. ایشان در لندن طبق معمول جمعه ها، عریضه

بیشتر بخوانید