وا اسلاما!

هرچه دانشمندان هسته ای گفتند مازوت نسوزانید و آلودگی ایجاد نکنید، گوش نکردید. حالا بفرما این هم نتیجه اش. اخیرا دانشمندان غیر هسته ای متوجه شده اند که آلودگی هوا باعث کوچک شدن سرمایه اسلام میشود. خدا خودش بخیر کند

بیشتر بخوانید

اسلام دین گرد و خاک

مرد فاسقی در بغداد بود. هنگام مرگ وصیت کرد که مرا ببرید در نجف اشرف دفن کنید. شاید خداوند مرا بیامرزد و به خاطر حرمت حضرت امیرالمؤمنین(ع) ببخشد.

چون وفات کرد اطرافیانش او راغسل داده کفن کرده در تابوتی گذاشتند و به سوی نجف حمل کردند.

شب حضرت امیر(ع) به خواب بعضی از خدام حرم خود آمده فرمود: فردا صبح نعش یک فاسقی را از بغداد می آوردند که در زمین نجف دفن کنند بروید مانع شوید نگذارید او را در جوار من دفن کنند.

بیشتر بخوانید

چهار آسیب: استبداد، اسلام، کرونا، آلودگی هوا – جلال ایجادی

استبداد و اسلام و کرونا و آلودگی هوا به هم پیوسته هستند. قدرت سیاسی دینی منشا بحران‌های ساختاری در ایران است. با وجود چنین نظامی آسودگی و آزادی و آبادانی میسر نخواهد بود.

بیشتر بخوانید