طرفدار شاهزاده باید مثل شاهزاده رفتارکند؛ پس از واقعه آزار جنسی هالو، منتظر ترمیناتورهای T57 نفوذی در قامت سلطنت طلبان باشید!

سخن کوتاه کنیم که موضوع روز ما باید اعدام جوانان باشد اما متاسفانه عده ای لمپن و فاحشه سیاسی سلطنت طلب نما با انگشت کردن هالو به قصد تحقیر رقیب سیاسی، آب گل آلودی فراهم کردند تا اوباش چپ خمینی

بیشتر بخوانید