آشنایی با افکار رهبر کارگری ایران و جهان!

خانم آذر ماجدی از پسمانده های نسل پنجاه و هفتی و رهبر حزب ۳ نفره کمونیست کارگری ایران ( وشاید جهان) است. ایشان سالها در دنیای آزاد زندگی کرده  و از مواهب نظام سرمایه داری بهره مند بوده است اما

بیشتر بخوانید