در جمهوری اسلامی مرزهای رذالت تمامی ندارد

خبر شوکه کننده بود. وقتی می خواهید این خبر را بخوانید باید چندین مسکن قوی بخورید؛ اگر اعصابتان ضعیف است به شما توصیه می کنم از خواندن این خبر چشم پوشی کنید. آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان و زندانی سیاسی

بیشتر بخوانید