RT: مصاحبه کامل انگلیسی با زینب سلیمانی: بابام پروفسور بود!!

زینب سلیمانی: آمریکا میخواهد آزادی مردم کشور های مختلف منطقه را بگیرد و پدرم مانع این کار بود!

به اشتراک بگذارید: