چین؛ قدرت و موفقیت (مستند انگلیسی – یک ساعت و ۴۵ دقیقه – Must See)

پینوشت: از ۱۱:۱۵ به پروژه راه ابریشم (که ایران هم قرار است در مسیر این راه باشد) و مسایلی که برای کشور های شرکت کننده در این پروژه ایجاد شده میپردازد. حال که قرار است برای اولین بار در طول تاریخ مستعمره یک قدرت خارجی باشیم حداقل “ارباب” را خوب بشناسیم!

به اشتراک بگذارید: