درصورت جنگ واقعی، طالبان برنده میدان خواهد بود

من کارشناس نظامی نیستم و اطلاعات سری و محرمانه نظامی هیچ کشوری در اختیارم نیست اما تحلیلم را براساس نشانه ها و موارد تاریخی می نویسم. چند قرن پیش زمانی که سلطان حسین متجر و فاسد بر مسند قدرت نشسته

بیشتر بخوانید

عواقب سکوت در برابر جنایات رژیم در سوریه و اوکراین

زمانی که عوامل جنایتکار رژیم در سوریه مردم بی گناه را قتل عام میکردند و بمب های بشکه ای بر سر خانه های مردم در شهر و روستا میریختند، ما ایرانیان سکوت کردیم و با مردم بی دفاع و محروم

بیشتر بخوانید