آنچه که باید شاهزاده در سفر به اسرائیل بگوید؛ ایران قوی و آزاد و دوست اسرائیل برای خاورمیانه بهتر از دشمن زبون و پرمنفعتی به نام جمهوری اسلامی است!

پس از فرونشستن گرد و خاک منشورسازها و منشوربازان، خبر سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل میتواند بهترین خبر این روزهای بد باشد. این سفر به خودی خود نوعی تابوشکنی است. ارتجاع سرخ و سیاه و طرفداران مخ لص ایشان

بیشتر بخوانید