دو شقه شدن تیم بایدن در مورد سیاست مواجهه با ج.ا.

تیم بایدن در مورد سیاست مواجهه با ایران به دو نیم تقسیم شده. یک گروه معتقدند که باید بدون توجه به مسایل دیگر (موشکی و منطقه ای) به برجام برگشت. گروه دیگر عقیده دارند که باید مذاکرات موشکی/منطقه ای به موازات مذاکرات هسته ای جریان یابد.

در هر صورت به نظر میرسد که تیم بایدن با برداشتن چند مورد از تحریمها, به عنوان بسته های تشویقی, به ج.ا. وارد عمل شود به این امید که علاوه بر مورد هسته ای در مورد موشکی/منطقه ای هم با ایران به تفاهم هایی دست پیدا کنند. در چنین حالتی احتمال میرود که ایران سعی کند بدون اینکه تعهد زیادی بدهد بیشترین استفاده را از بسته های تشویقی تیم بایدن ببرد. (Kirsten Fontenrose from Atlantic Council)

به اشتراک بگذارید: