1.4 میلیارد یورو برای برای واکسیناسیون 60 میلیون نفر تامین کنید

طبق گفته اپیدمیولوژیست های معتبر (منجمله دکتر فاوچی) برای موثر بودن واکسن کرونا هر جامعه ای باید بین ۷۰ تا ۷۵ درصد افراد را واکسینه کند تا Herd Immunity در آن جمع ایجاد شود.

در خبرها بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۲۰۰ میلیون یورو برای خرید ۱۶.۸ میلیون “دوز” واکسن کرونا اختصاص داده که برای واکسیناسیون ۸.۴ میلیون نفر کافی است.

با یک حساب سر انگشتی برای واکسیناسیون ۶۰ میلیون نفر (اندکی بیش از ۷۰ درصد جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران) ۱.۴۲ میلیارد یورو مورد نیاز است.

یا این بودجه را تامین کنید یا به این نمایش مضحک خرید ۱۶.۸ میلیون “دوز” از اینجا و یک میلیون “دوز” از آنجا خاتمه دهید. این تعداد ناچیز واکسن مشکل همه گیری کرونا در ایران را حل نمیکند.

عکس: دکتر فاوچی در حال دریافت اولین دوز واکسن ساخت شرکت Moderna

به اشتراک بگذارید: