۴۱ سال نظام اسلامی در ۴۵ ثانیه

جای افراد را به ترتیب زیر عوض کنید:
مرد خارجی: دنیای متمدن
خبرنگار: نظام!
عابران: مردم
کودک: ؟؟؟ اینو خودتون حدس بزنید!

پینوشت: تنها چیزی که تو این ویدئو نمیبینید”نرمش قهرمانانه” است!

به اشتراک بگذارید: