یک عکس و یک دنیا حرف

۴۰ سال با شعار یا روسری یا توسری حکومت کردید و اکنون که احساس کرده اید خطر سرنگونی حکومت نزدیک است و ترامپ از شما دیوانه تر است، برای قربانی کردن مردم در جنگ احتمالی نمایش مضحک تشییع سردار دلها را با تعطیل کردن ۳ روزه مملکت به راه انداخته اید و‌ چه عجیب که دیگر «حجاب» مصونیت نیست !

شما حرامیان تاریخ شیطان را هم درس میدهید! هنوز بسیاری از خانواده های جانباختگان کشتار ۹۸ نمیدانند اجساد عزیزانشان در پشت کدام سد پنهان شده است، آنوقت دم از همبستگی ملی میزنید؟

زیر این تصویر باید حرف های خمینی را نوشت؛

حفظ نظام اوجب واجبات است!

«حکومت…به معنای ولايت مطلقه ای[است] که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جميع احکام شرعيه الهيه تقدم دارد… حکومت، که شعبه ای از ولايت مطلقه رسول الله است، يکی از احکام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعيه ، حتی نماز وروزه و حج است»[۵]. 

خمینی بر این باور بود که ولی فقيه(خلیفه) حق دارد برای حفظ نظام کليه احکام اوليه اسلام را تعطيل کند. پس حفظ نظام بر حفظ کليه احکام اوليه اسلام- از جمله حکم حفظ جان مسلمين- تقدم دارد. به تعبير ديگر، به فرض آنکه «دروغ گويی حرام است» حکمی مطلق و يکی از واجبات شرعی باشد. اين واجب شرعی در کنار ديگر واجبات شرعی قرار می گيرد و يک نظام را بر می سازد. 

دروغ گويی برای حفظ دين واجب شرعی است»

حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، يکجانبه لغو کند»[۲۰].

به اشتراک بگذارید: