یک سنت آمریکا = 2000 ریال

یک سنت آمریکا بیشتر از ۲۰۰ تومان کنونی و یک قطعه اسکناس ۱۰۰۰ تومانی کمتر از ۵ سنت آمریکا ارزش دارد.
آیا هزینه ضرب سکه و چاپ اسکناس در ایران کنونی بیشتر از ارزش آن نیست؟
این حالت چه عواقبی دارد؟

به اشتراک بگذارید: