یک روز گرم تابستانی

روزگاری که ایران کشوری بود پر از امید به زندگی، فقر بود اما امید هم بود. عشق های دخترهای همسایه، هل دادن ماشین ژیان و خیلی چیزهای دیگری که زندگی را زیبا و با طراوت کرده بود.

به اشتراک بگذارید: