یک حرف حساب از یک آدم حسابی: ریچارد گرنل در باره فرجام برجام

برجام مدتی پیش فروپاشید. ولی البته بایدن از یک «برجام ۲» حمایت خواهد کرد که تظاهر به حل مشکل میکند در حالی که رژیم در خفا کار هسته ای اش را پیش میبرد. اروپایی ها هم البته حمایت میکنند و به سرعت به «عادی سازی» تجارت میپردازند، که دسترسی به بمب هسته ای را باز هم سریعتر میکند.

ریچارد گرنل
به اشتراک بگذارید: