یکسال از دستگیری حمید نوری گذشت

فردا, ۹ نوامبر, وقتی حمید نوری چشم از خواب باز میکنه ۳۶۴ مین روزی است که متوجه میشه پشت میله های زندانه