گفتگو در تلویزیون دولتی چین (CGTN) درباره قرارداد ۲۵ ساله چین-ایران (کلیپ انگلیسی – ۲۵ دقیقه)

بابی نادری خبرنگار ایرانی مقیم انگلستان
عسل راد از نایاک
(ذکر “خیر” ایشون هم در ویدئو شده)
به اشتراک بگذارید: