گزارش رسمی دبیرکل سازمان ملل: حمله به تاسیسات عربستان با تسلیحات ایرانی انجام شده

این گزارش زمانی آماده شده که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران روی میز شورای امنیت قرار دارد.

به اشتراک بگذارید: