گزارش راشا تودی از شعار های بعد از نماز جمعه خامنه ای و مصاحبه با چند راس وحوش ولایت (ویدئو- ۳ دقیقه)

شامل آتش زدن پرچم آمریکا, لگد کردن عکس ترامپ و سایر حرکات “طبیعی” در گردهم آیی وحوش ولایت.

به اشتراک بگذارید: