گزارش خبرنگار اعزامی مشروطه از شهر ری؛ بوی الرحمن نظام در پایگاه های سنتی خودش هم بلند شده است!

شهر ری از پیش از انقلاب پایگاه سنتی انقلابیون _ به ویژه چماق کش های اصول گرا _ بوده است. بافت سنتی شهر ری کارخانه تولید لات های بسیجی بوده است، سکوت حوزه های رای گیری در شهر ری نشان از ریزش شدید طرفداران نظام دارد.

خامنه ای، رهبر گوساله مسلمین جهان نفهمید هر موجی را که سرکوب میکند، بلندتر باز میگردد و سرانجام یکی از همین موج ها او را غرق خواهد کرد.

بازی انتخاباتی رژیم تاریخ مصرفش تمام شده است. نظام‌ آماده عمامه گذاری ولی فقیه سوم میشود، ملت آماده انقلاب «سوم»؛ نظام و طرفداران اروپایی اش دیگر نمیتوانند ادعای مشروعیت کنند، چشم های جهان دارد بلوغ سیاسی ملتی را تماشا میکند که پس از ۴۱ سال صبوری، اکنون میخواهد این جرثومه فساد را به زباله دان تاریخ بسپارد و دنیای جدیدی را برای خود بنا کند.

اکنون زمان آن رسیده است که ضربه آخر را به نظام وارد کنیم؛ مرحله رویارویی با غول مرحله آخر، مرحله ای است که تنها در صورت فرسایش سیستم و ایجاد رعب و وحشت در دل مزدوران نظام و خانواده هایشان میتوان آن را با پیروزی پشت سر گذاشت.

کسی با تظاهراتهای میلیونی مخالف نیست اما تجربه نشان داده است که با دستهای خالی به مسلخگاه نیروهای تا بن دندان مسلح نظام رفتن، تنها باعث از بین رفتن جوانانی چو ندا و سهراب و‌ پویا بختیاری ها خواهد شد. تظاهرات میلیونی زمانی موثر است که ملت هم بتوانند در برابر لشگر اوباش داخلی و تروریست های خارجی سپاه قدس از خود دفاع کنند.

تجربه سوریه نشان داد این نظام بی رحم و رذل است. حتی اگر نیروهای نظامی داخلی از کشتن مردم اجتناب کنند، ده ها هزار شیعه افغانی و پاکستانی و افغانی آماده هستند سینه ایرانیان را بشکافند !

پس از تحریم سراسری انتخابات_ فارغ ار هر نتیجه ای که نظام اعلام کند_ نوبت فرسایش سیستم و جنگ پارتیزانی با نظام است.

راهی را که پهلوان نحوی پور به ملت نشان داد و پس از ایشان آن دلاوران همدانی و کازرونی تکرار کردند، تنها نسخه رهایی بخش ملت است.

باید ترسی را که ۴۱ سال است به جان و تن ما انداخته اند، بر جان تن و خانواده خودشان انداخت!

باید همانطور که مادر سعید زینالی ها و پویا بختیاری ها زجر میکشند و چشمشان رو به درهای بی معجزه انتظار خشک شده است، مادران بسیجیان جنایتکار و سپاهیان آدمکش هم به همان درد دچار شوند.

باید به ماشین ها و‌منازل این اوباش رحم نکرد. کافی است لاشه بویناک ۱۰۰ بسیجی در اطراف تهران اتفاقی پیدا شود، آنوقت خواهید دید که برای یک قطعه زمین مفت و‌چند گونی برنج، دیگر کسی جرات نخواهد کرد پویا بختیاری ها را بکشد.

گاو وحشی جمهوری اسلامی از نفس افتاده است. باید شمشیرها را یکی پس از دیگری بر تنش فرو‌کرد، خسته که شد، ضربه آخر را باید به شاهرگش ( تظاهرات میلیونی بی بازگشت به خانه، تا سقوط نهایی) زد.

به اشتراک بگذارید: