گزارش تصویری کتاب جمعه ۲ اسفند ۱۳۵۸: دو هزار و پانصد سال نکبت به پایان میرسد

روی جلد این شماره

پینوشت: اگر کورش کبیر تنها همین عکس ها و تیتر را (آنهم پس از گذشت بیش از یکسال از “پیروزی” انقلاب ۵۷ و شروع دوگانه توسری – روسری, بستن روزنامه آیندگان, قتل عام کردستان و…) میدید حکما میگفت: “خداوند این کشور را از شر حماقت, بلاهت, و سفاهت دور نگاه دارد”!

به اشتراک بگذارید: