گروه فاشیستی آنتیفا تروریستی اعلام می شود

برای کسانی که اطلاعی از این گروه خشونت طلب ندارند باید گفت:

در ابتدا این گروه خودش را گروهی ضد فاشیسم معرفی میکرد که میخواهد با نژادپرستی و تبعیض سفید پوستان مبارزه کند اما در عمل خودش تبدیل به یک گروه فاشیستی هرج و مرج طلب و ویرانگر شد.

نام گذاری این گروه به اقتباس از جنبش ضد فاشیستی در ایتالیا علیه موسیلینی برمیگردد. این گروه در سال 2016 علیه کاندیداتوری دونالد ترامپ با سرمایه جورج سوروس فعالیت های خود را آغاز کرد و تقریبا در همه شهرهای بزرگ امریکا اقدام به عضوگیری کرد. انها در خیابان های مرکزی شهرها تجمع می کنند و عبور و مرور   را مختل کرده و به فروشگاههای لوکس حمله می کنند. انها بارها از کوکتل مولوتف و اسلحه گرم علیه پلیس استفاده کرده اند. آنها به تقلید از جنبش های ضد فاشیستی در اروپا لباس های متحدالشکل و گاهی خوفناک می پوشند و علیه تصمیمات دولت ایالتها و بویژه علیه دولت فدرال دست به خشونت و ایجاد ارعاب می کنند.

این گروه یک گروه زیر زمینی است و کسی نمی داند تعداد اعضای آن چند نفرند و از کجا تغذیه میشوند و تصمیمات آنرا چه کسانی می گیرند. دلیلش هم این است که تابحال قانون اجازه پیگیری و یا برخورد با این گروه را نمی داد مخصوصا اینکه دمکراتها تلویحا از این گروه پشتیبانی میکردند.

جالب اینکه این گروه گاهی در پوشش گروههای معتدل چپ مثل جنبش های ضد تجاوز علیه زنان و یا گروههای محیط زیستی و تغییرات آب و هوایی و فمینیستی نیز ظاهر میشوند و تلاش می کنند آنها را نیز به سمت مواضع افراطی سوق دهند.

در جریان اعتراضات اخیر به کشته شدن یک فرد سیاه پوست بوسیله پلیس، این گروه از موقعیت پیش آمده بهره جست و در بسیاری از ایالتها اعتراضات را به خشونت و آتش زدن ماشین پلیس و غارت فروشگاهها مبدل کرد.

 

 

ANTIFA Flag
به اشتراک بگذارید: