گربه مرتضی علی!

بعضی اشخاص مثل گربه مرتضی علی می مانند. اگر آنها را هرگونه به هوا پرتاب کنی٬
معلق میزند ولی نهایتا چهار دست و پا به زمین برمیگردد.

یا مثل کفتر جلد می مانند. آنها را  از هر مکانی ول کنی دوباره میروند به نقطه ای که به آنجا عادت دارند.

عده ای در غرب زندگی می کنند و قیافه آدم های متجدد را هم بخود گرفته اند. داعیه دمکراسی و آزادی بیان و رفع سانسور را دارند و در سمینارهای کشورهای غربی برای رفع سانسور در ایران تز میدهند اما همینکه موقع انتخابات میرسد میروند به یک آخوند رای میدهند تا برایشان دمکراسی بیاورد!!

یکی از کاربران همین مطلب را اینگونه نوشته است:

 

به اشتراک بگذارید: