کیوسک – شبیه بولدوزر

 

 

 

نگو سکوت کنم، وقتِ مرگِ این باغ است 

شبیهِ بولدوزرم، بولدوزر سَرَش داغ است!

به اشتراک بگذارید: