کنه شتری چیست؟

آقای یغمایی می گوید در کویر یزد شاهد شترهایی بوده که وقتی کنه های مخصوصی به بدنشان می چسبید بهیچوجه نمیشد آنها را از بدن شتر جدا کرد مگر یک روش خاص:

خودتان بقیه اش را از زبان ایشان بشنوید:

به اشتراک بگذارید: