کلمه ها و ترکیبهای بدترکیب

امروز که نام رهبر گروه حماس، محمود الزهار، را دیدم از روی کنجکاوی فرهنگ معین را نگاه کردم ببینم معنای کلمه زهار چیست:

به اشتراک بگذارید: