کشف جدید دانشمندان درباره ملخ ها

امیرالمؤمنین(ع) می فرماید رسول خدا فرمود: یا علی می دانی آن نقطه های سیاهی که بر بال ملخهاست چیست؟ عرض کردم خدا و رسول بهتر می دانند.

فرمود بر بال آنها نوشته «انا اللّه رب العالمین خلقت الجرد خبراً من جنودی اصیب به من اشاء من عبادی»

یعنی منم پروردگار عالمیان خلق کرده ام ملخها را لشکری باشند از لشگرهای من، به هر که می خواهم از بندگان خود می رسانم!!

منبع: کتاب ثمرات الحیات- جلد دوم- ص 150

به اشتراک بگذارید: