کتک خوردن بسیجی

مردم دیگر نمیتوانند خشم خودشان را کنترل کنند حتی وقتی بسیجی در حمایت پلیس است. نوش جان.

به اشتراک بگذارید: