ژئولوژی در مکتب اهل بیت

شخصی به نام ابن تغلب نقل می کند از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم:

زمین بر چه استوار است؟

فرمود: بر ماهی!

گفتم: ماهی بر چه استوار است؟

فرمود:  بر آب.

گفتم:  آب بر چه استوار است؟

فرمود: بر صخره.

گفتم: صخره بر چه استوار است؟

فرمود: بر خاک نمناک.

گفتم: خاک نمناک بر چه استوار است؟

فرمود: هیهات که در اینجا علم به غایت و انتها رسید!

منبع: روضه من الکافی- شیخ کلینی
به اشتراک بگذارید: