چه کسانی هیزم آور آتش حماقت انقلابیون بودند؟

ببینید احمد شاملو چپول چگونه از اقدام احمقانه اشغال سفارت امریکا تعریف و تمجید می کرده است. در واقع از لحاظ کوته فکری فرقی بین احمد شاملو با تروریست های مجاهدین خلق نبود. همه آنها بر آتش حماقت انقلابیون و آخوندها بنزین ریختند و آنرا شعله ور ساختند. البته از نقش پنهان اتحاد جماهیر شوروی در دمیدن به این آتش ویرانگر نباید غافل شد. اشغال سفارت امریکا توسط احمق های انقلابی بهترین هدیه به شوروی بود که موفق شد به آرزوی دیرین خود برسد یعنی یکی از پایگاههای جهان غرب در همسایگی خودش را از بین ببرد و آنرا زیر سلطه خود درآورد.

افرادی نظیر احمد شاملو نه روشنفکر بودند و نه با هوش.کسی که ذره ای عقل و شعورش بیشتر از توده ناآگاه باشد راهش را از آخوندها جدا می کند.

اگر بنا باشد به افرادی مثل شاملو کلمه روشنفکر را بچسبانیم به کلمه و مفهوم “روشنفکر” در زبان فارسی لطمه زده ایم. روشنفکر کسی است که فکرش روشن باشد و آگاهی و بینش اش فرای مردم بی سواد باشد. افرادی مقل شاملو و براهنی و جلال آل احمد در واقع عمله نقشه های شیطانی دشمنان ایران بودند نه روشنفکر.

روزنامه اطلاعات شانزدهم آبان 58:

به اشتراک بگذارید: