چشم انداز: نوروز و فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی

در این روزهای عید و آغاز بهار، از انسان هایی خواهیم گفت که به دلیل عقیده در زندانند. بدون مرخصی، بدون حقوق ابتدایی انسانی. شماری از زندانیان، همزمان با عید نوروز در اعتصابند. شماری دیگر در تبعید و برخی دیگر در انفرادی و بعضی ها، سالها دور از دسترسی به امکانات پزشکی. در برنامه امشب می پرسیم: از زندانیان سیاسی و از حقوقشان چه خبر؟ محمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری از ایران، مهدیه گلرو، فعال سیاسی از سوئد و کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان از آلمان.

به اشتراک بگذارید: