چرا مشروطه؟

انقلاب مشروطه حاصل زحمات بسیاری از روشنفکران و تحصیلکردگان و فرنگ رفتگان ایرانی است که نهال آزادی و قانون مداری را در این سرزمین کاشتند.

انقلاب مشروطه ابتدا یک حرکت اجتماعی عدالتخواهانه بود اما زمانی که در لایه های اجتماع ریشه دواند دو عامل انحطاط کشور را نشانه گرفت: استبداد و آخوندیسم.

جبهه مخالفان مشروطیت نیز دو طیف بودند: خوانین و برخی از شاهزادگان و وابستگان به دربار از یک سو و آخوندها و روحانیون مرتجعی مثل شیخ فضل الله نوری که شعار زنده باد مشروعه، مرده باد مشروطه را سر میدادند.

خمینی که آمد راه ناتمام شیخ فضل الله نوری را پیش گرفت و همه بنیان ها و دستاوردهای انقلاب مشروطه را نابود کرد.

این است که در سالهای اخیر هم استبداد بر کشور حاکم است و هم آپارتاید آخوندی و دستگاه ترویج خرافات و ریاکاری.

مشروطه و پرچم شیر و خورشید نشانه هویت ماست که راه را گم نکنیم و لحظه ای از خطر این دو اهریمن یعنی استبداد و حکومت فردی و همچنین نفوذ روحانیون و آخوندها غافل نباشیم.

این سایت به هیچ حزب و گروه سیاسی داخل و خارج وابسته نیست و کمک مالی از هیچ موسسه یا شخص حقیقی و حقوقی هم دریافت نکرده و نخواهد کرد.

هدف ما نقد دیدگاههاست و هیچ کس و هیچ چیز مبرای از نقد نیست.

 

به اشتراک بگذارید: