چرا خامنه ای به پزشکان غربی مشکوک است؟

دلیلش خیلی ساده است:

از بس خودش پدرسوخته و فریبکار است خیال می کند دیگران هم همان حقه ها و فریب ها را ممکن است بکار ببرند.

برای یادآوری ذهن ها ویدئوی زیر اعتراف یکی از قاتلین سپاه را نشان میدهد که می گفت: ما در جنگ بوسنی تحت پوشش هلال احمر و صلیب سرخ میرفتیم آنجا با نیروهای مسلمان از دیگر کشورها که بعدا القاعده و داعش را تشکیل دادند ارتباط میگرفتیم و به آنها کمک میکردیم.

به اشتراک بگذارید: