پیشگویی مکارم شیرازی دو ماه پس از انقلاب

در اردیبهشت ماه پنجاه و هشت، سراسر کشور هرج و مرج بود، حزب اللهی ها به دفاتر گروهها و احزاب حمله میکردند. دامنه این درگیری ها به برخورد با طرفداران آیت الله شریعتمداری در تبریز و قم کشید.

مکارم شیرازی از نزدیکان آیت الله شریعتمداری بود و هنوز سر سفره انقلاب ننشسته بود و بقول معروف دهانش هنوز ماستی نشده بود.

در یک مقاله بلند در روزنامه اطلاعات نوشت که با این وضعیت، حتما به دیکتاتوری خشن گرفتار خواهیم شد.

به اشتراک بگذارید: