پیام صوتی عبدالرسول مرتضوی, جانباز جنگ و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ نفره, به خامنه ای از زندان اصفهان

https://youtu.be/u0j8U2QXV_U
به اشتراک بگذارید: