پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 19 شهریور؛ دکتر ماشاءالله آجودانی, Sep 9, 2020

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاءالله آجودانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

به اشتراک بگذارید: