پنتاگون: هواپیمای اوکراینی توسط موشکهای سپاه ساقط شده، ماهواره های ما شلیک آنها را ثبت کرده اند!

به اشتراک بگذارید: