پمپئو: جواد ظریف یک تروریست با کت و شلوار است

در چهل و چند سال گذشته هیچ مقام امریکایی به اندازه پمپئو به ماهیت تروریستهای حکومت آخوندی آشنا نبوده و نیست.

پمپئو گفته: جواد ظریف فرقی با دیگر تروریستها ندارد. او یک تروریست با کت و شلوار است که بلد است انگلیسی صحبت کند

 

به اشتراک بگذارید: