پل ساختن رژیم اتم و ماهواره

این هم پلی که رژیم مقتدر بعد از سیل قبلی برای مردم ساخته. یک باران را هم دوام نیاورد. نباید حیرت کرد چون آخوند تنها دو نوع پل میتواند بزند. یکی پل به آن دنیا برای مردم و یکی پل به جیب مردم برای خودش.

به اشتراک بگذارید: