پرَنسیپ

پس از اشغال سفارت به مدت ۴۴۴ روز اسیر بود.

تا زمان اشغال سفارت سیگاری بود, و بعد از ۱۳ آبان ۵۸ غیر سیگاری!

بعدها در مصاحبه ای گفت: “در اولین روز اسارت یکی از گروگان گیرها به من سیگار تعارف کرد و از همان لحظه تا آخرین روز اسارت سیگار را ترک کردم.”

۴۴۴ روز و شب چنان که افتد و دانی گذشت. در ۴۴۴مین شب همراه با ۵۱ دیپلمات دیگر دست بسته در اتوبوس عازم فرودگاه بود که یکی از “سیگار تعارف کن های قدیم” در میانه راه او را از اتوبوس به بیرون پرتاب کرد!

چند دقیقه بعد اتوبوس برگشت. یکی دیگر او را از کنار خیابان به درون اتوبوس پرتاب, و همراه با ۵۱ دیپلمات دیگر روانه کرد!

پینوشت: ارتش آمریكا بعداً به 20 پرسنل نظامی که در بین گروگان ها بودند مدال خدمات شایسته اهدا كرد. تنها سرباز گروگانی که مدال دریافت نکرد، افسر ستاد جوزف سوبئیک جونیور بود، که “مطابق آنچه از یک افسر تحت فشار انتظار میرفت رفتار نکرده بود”. طبق شهادت سایر گروگان ها؛ او با گروگانگیرها همکاری کرده بود.

ایمان سلیمانی امیری
کتاب جمعه
به اشتراک بگذارید: