پاسخ کسروی به یک پرسش

آیا شما امیدی به بهبود اوضاع این مملکت دارید؟ آیا این مردم اصلاح خواهند شد؟ آیا مردم ایران از این درماندگی بیرون آمده و به پای مردم دیگر کشورهای مترقی جهان خواهند رسید؟

زنده یاد احمد کسروی: من میگویم چرا نتوانند، ایرانیان چه چیزشان کمتر از دیگران است؟ آیا در نیروی مغری ناتوانتر می باشند؟

ایرانیان از اروپائیان کمتر نیستند و هیچ مانعی نخواهد بود تا به پای آنها برسند. چیزی که هست این بدبختی ایرانیان و این حال بدی که امروز دارند، نتیجه یک شکست نظامی یا یک اشتباه سیاسی نبوده و چاره آن ساده و آسان نمی باشد. این بدبختی ایرانیان نتیجه یک رشته گرفتاری هایی است که از هزار سال پیش آغاز یافته و ریشه دوانیده است. چاره اش به کوشش های ریشه دار سختی نیازمند است. به همین جهت، این چاره جویی کار هرکسی نیست.

منبع: نشریه پرچم/ سال اول/ شماره هفتم/ تیرماه 1322

 

به اشتراک بگذارید: