ویتگنشتاین و «جهان نگری»

پرسش ویتگنشتاین از یکی از دانشجویانش[efn_note]الیزابت انسکمب، که بعدا خودش هم مانند ویتگنشتاین استاد فلسفه دانشگاه کمبریج و عضو آکادمی بریتانیا شد.[/efn_note]:
چرا مردم میگویند این که آدمها فکر میکردند خورشید به دور زمین میگردد ـ و نه زمین حول محور خودش ـ «منطقی» بود؟

جواب دانشجو:
فکر میکنم چون این طور به نظر می آید که خورشید به دور زمین میگردد.

پرسش بعدی ویتگنشتاین:
خوب، مگر در صورتی که «این طور به نظر می آمد» که زمین حول محور خودش میگردد چگونه به نظر می آمد[efn_note]به دقت مثال زدنی ویتگنشتاین توجه کنید، او در این مورد هم میگوید : «اگر به نظر می آمد » که زمین حول محورش میگردد…[/efn_note] ؟!

به اشتراک بگذارید: