وقتی شاملو شاکی میشود

در بخش “از خوانندگان” کتاب جمعه ۱۰/۸/۱۳۵۸ شاملو به آقای “حسین ق.” چنین جواب داده:

پینوشت: شماره بعدی کتاب جمعه (شماره ۱۴ منتشره در ۱۷/۸/۱۳۵۸) اولین شماره این نشریه بعد از گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا است. از اینجا به بعد باید هیجان انگیزتر بشه!

به اشتراک بگذارید: