وصیت مبارز عراقی

دانشجو عراقی روی پلاکارد نوشته وصیت می کنم

وقتی مُردم ، همۀ اندامهایم را به نیازمندان فقیر بدهید جز انگشت وسطم را ، آنرا برای حکومت بفرستید!

به اشتراک بگذارید: