هفته آینده: نمایش هوایی Thunderbirds و Blue Angels در بزرگداشت همبستگی ملی آمریکا (ویدئو)

The Hill: پنتاگون قصد دارد به منظور بزرگداشت همبستگی ملی آمریکا (champion national unity) هفته آینده نمایش آکروبات هوایی, با شرکت تیمهای پروازی Thunderbirds (نیروی هوایی) و Blue Angels (نیروی دریایی) را بر فراز شهرهای مختلف آمریكا برگزار کند. این نمایش های هوایی به منظور قدردانی از ماموران اورژانس و کادر درمانی اجرا میشود.

Upper row: USAF TBirds
Lower row: Navy Blue Angels
به اشتراک بگذارید: